Upravni odbor

Jovan Vujasinović

Predsednik UO

Jovan Vujasinović je svestrani naučnik i preduzetnik sa preko 20 godina međunarodnog iskustva u elektronskoj i IT industriji. Specijalista u oblasti pametnog upravljanja energijom, pametnih gradova, pametnih mernih sistema, kao i daljinskog upravljanja drugim mernim i industrijskim uređajima. Uporedo sa akademskom i naučnom karijerom pokazao se i kao uspešan preduzetnik i menadžer. Bio je suosnivač, i deset godina izvršni direktor kompanije Meter & Control, podigavši kompaniju od početne faze sa jednim zaposlenim do faze kada je kompanija dostigla 100 zaposlenih, svrstala se među 5 kompanija u svetu koja poseduje prestižni IDIS sertifikat, rame uz rame sa vodećim svetskim proizvođačima, i izvezla svoje proizvode (pametna brojila) u region, zemlje EU i Švajcarsku. Poslednjih 5 godina vodi svoju porodičnu kompaniju VF Holding.

Ilija Batas-Bjelić

Član UO

Dr Ilija Batas-Bjelić rođen je 1982. godine u Beogradu. Upisao je Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 2001. godine i diplomirao 2008. godine na katedri za automatiku. Nakon toga, upisao je doktorske akademske studije na istom fakultetu 2010. godine i doktorirao 2016. godine na katedri za elektroenergetske sisteme sa tezom “Spregnuta metoda za optimalno planiranje održivih energetskih sistema na bazi simulacija”.

Dr Batas-Bjelić je koautor preko pedeset bibliografskih jedinica, od čega 10 u međunarodnim časopisima. Citiranost radova kandidata je preko 133 heterocitata. Takođe, autor je naučne monografije “Prilog planiranju energetske tranzicije Republike Srbije” koja je izdana 2018. godine u izdanju Zadužbina Andrejević: Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, iz 2018 godine, zbirka Dissertatio.

Milica Marušić Jablanović

Član UO

Milica Marušić Jablanović (1983) je psiholog, doktor
andragoških nauka, viša naučna saradnica na Institutu zapedagoška istraživanja u Beogradu i predavač na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Glavne
oblasti njenog istraživanja su obrazovanje odraslih, obrazovanje i profesionalno usavršavanje nastavnika, lične vrednosti, naučna i ekološka pismenost, formiranje
ekološkog identiteta, metodologija istraživanja u obrazovanju. Autorka je velikog broja radova objavljenih u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima, na teme
prirodno-naučne pismenosti i ekološke pismenosti. Milica je započela sa ekološkim aktivizmom kao članica tima pokreta Odbranimo reke Stare planine. Kroz ekološki aktivizam je pokrenula peticiju pomoću koje je skrenuta pažnja međunarodne javnosti na problem uništavanja reka u Srbiji. Takođe je pokrenula peticiju sa merama protiv zagađenja vazduha u Beogradu, zagovarala zaštitu prirode kroz direktno suočavanje sa donosiocima odluka i finansijerima štetnih projekata.

Image-1

Miloš Solujić

Član UO

Miloš Solujić rođen je 1980. godine u Gornjem Milanovcu, Srbija. Diplomirao je na Elektrotehničkom Fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Računarska Tehnika i Informatika.

Od 2004. do 2009. godine radio je na istraživačkim i razvojnim projektima, kako u okviru Elektrotehničkog Fakulteta, tako i u Irskoj, u Razvojnoj Laboratoriji Ericsson, u oblasti Internet of Things.

Nakon toga, od 2009. do 2012. godine, radio je na razvoju softvera za institucije Evropske Komisije u Atini.

Godine 2012, vratio se u Srbiju sa misijom da razvija domaću IT scenu kroz svoju konsultantsku firmu Fittico, kao i kroz deljenje znanja lokalnoj IT zajednici. Tokom godina postojanja, Fittico je razvio mnogo uspešnih rešenja sa partnerima u Evropi i Americi.

Pored toga, istovremeno razvija i druge tehnološke proizvode i kompanije, pa je tako suosnivač i partner vodeće blockchain konsultantske kuće u regionu, Bloxico, koja je nagrađena od strane Deloite kao najbrže rastuća IT firma u Adriatik regiji.

Nadzorni odbor

Rebeka Božović

Predsednik NO

Rebeka Božović, rođena Srbinović, profesor je japanskog jezika i književnosti i sudski tumač za engleski i japanski jezik preko 15 godina.

Tokom 25 godina duge karijere, bavila se različitim oblastima od prevođenja i politike, preko ekologije do pivarstva, stičući znanje i iskustvo u organizaciji i rukovođenju u različitim poslovnim oblastima. Bila je odbornik Skupštine grada Beograda 2001 – 2005, kao i potredsednica Skupštine Grada Beograda od 2003. do 2005. 

Nikola Rajaković

Član NO

Prof. dr Nikola Rajaković rođen je 1952. godine u Jazavici kod Okučana. Školske 1969/70. godine upisao se na Elektrotehnički fakultet u Beogradu, Energetski odsek. Datuma 22.02.1974. diplomirao je prvi kao najbolji student generacije. Od aprila 1974. godine, zaposlen je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na Katedri za Elektroenergetske sisteme. Magistrirao je i doktorirao na matičnom fakultetu u Beogradu, u oblasti elektroenergetskih sistema.
Od 1995. do penzionisanja 2017. godine bio je u zvanju redovnog profesora. Počev od letnjeg semestra 1987. godine, proveo je tri semestra na postdoktorskom usavršavanju na Univerzitetu u Torontu. Rukovodio je kao mentor pri izradi više od 150 diplomskih radova, preko 25 magistarskih teza, a bio je i mentor pri izradi 14 doktorskih disertacija.
Od 1989. do 1991. godine, bio je prodekan Elektrotehničkog fakulteta za saradnju sa privredom. Bio je šef Katedre za EES u više mandata, bio je predsednik Upravnog odbora JP TE “Kostolac” od juna 2001. godine do kraja 2002. godine i predsednik Upravnog odbora JP Elektroprivreda Srbije u periodu od 2002. do 2004. godine.

Skupština

Tomislav Živanović

Predsednik Skupštine

Prof. dr Tomislav Živanović je rođen 1965. godine, u Loznici. Na Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu upisao se školske 1985/86. godine, Odsek za ratarstvo i povrtarstvo. Diplomirao je prvi u generaciji, 19.07.1989. godine, kao najbolji student generacije. Od februara 1990. godine zaposlen je na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu na Katedri za Genetiku, oplemenjivanje i semenarstvo. Magistrirao je 1993. godine i doktorirao 1997. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu iz oblasti biotehničkih nauka, uža naučna oblast Genetika i oplemenjivanje. Posle doktoriranja je postao docent 1999. godine, vanredni profesor 2005. godine, a redovni profesor 2010. godine.

Scroll to Top